ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА" (код 1806)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Застрахователно акционерно дружество “Армеец”, наричано по-нататък ЗАСТРАХОВАТЕЛ, сключва по тези общи условия застраховки с български и чуждестранни физически и юридически лица, наричани по-нататък ЗАСТРАХОВАЩИ.
2. Застраховащият сключва застраховки върху живота и здравето си или върху живота, здравето или телесната цялост на трети лица.
3. Застраховащият и Застрахованият могат да бъдат едно и също лице или различни лица.
ІI. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
4. Срещу платена застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
5. По условията на застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” се застраховат физически лица, без оглед на тяхното гражданство за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.
6. Застраховката е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).
7. Застраховката не осигурява застрахователно покритие за застрахованите лица, които не са български граждани, в случай, че събитието настъпи на територията на държавата на постоянното им местоживее не и за която имат валидна здравна осигуровка и/или застраховка.
ІІІ. ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА
8. Застраховат се физически и психически здрави лица на възраст до 85 години.
8.1. Лица на възраст над 70 години до 85 години се застраховат при завишена застрахователна премия.
9. Не се покрива рискът “Смърт вследствие злополука” за недееспособни лица и лица под 14 годишна възраст.
IV. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
10. Основни рискове:
10.1. Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
10.2. Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
10.3. Спешна дентална помощ.
11. Допълнителни  (избираеми) рискове:
11.1. Спасителни разноски;
11.2. Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
11.3. Дневни пари за болничен престой;
11.4. Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване;
11.5. Кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
11.6. Гражданска отговорност към трети лица;
11.7. Правна помощ.
V. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ
12. Застрахователят не покрива разходите на Застрахованото лице и не дължи застрахователно обезщетение или сума и не носи отговорност за следните случаи:
12.1. Разходи, направени без одобрението на Асистанс компанията или Застрахователя;
12.2. При пътуване с лечебна или консултативна цел на Застрахования;
12.3. Събития, настъпили на територията на Р България и/или разходи, наложили се или направени на територията на Р България или страната, в която Застрахованият чуждестранен гражданин има валидна здравна осигуровка и/или застраховка или живее или има гражданство;
12.4. Събития, произтекли преди началото на застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на срока на застрахователната полица или събития, настъпили след изтичане срока на застрахователната полица;
12.5. Употреба на упойващи, психотропни, наркотични, стимулиращи, дрогиращи вещества и други подобни, алкохол или алкохолно натравяне, независимо дали са в причинно следствена връзка с настъпването на събитието;
12.6. Предшестващи злополуки и/или предшестващи заболявания;
12.7. Хронични заболявания, освен в случай на непредвидено обостряне, дотолкова сериозно, че да налага спешна медицинска помощ за спасяване живота на Застрахования. В този случай Застрахователя заплаща разходите само в частта за извеждане от критично състояние;
12.8. СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, полово предавани и венерически заболявания;
12.9. Изкуствено оплождане, лечение на стерилитет, разходи за контрацептиви;
12.10. Бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бременност;
12.10.1. Покриват се само медицински разходи, свързани със спасяване живота на бременната и/или детето, при условие, че към датата на заминаване (предприемане на пътуването от страна на Застрахованата) остават най-малко два месеца до определения от лекарите термин на бременността;
12.10.2. Застрахователят възстановява направените медицински разходи в случай на преждевременно раждане или аборт, когато те са предизвикани от настъпила злополука, покрита по тези условия;
12.11. Дентална помощ, освен ако се налага вследствие на покрита по тези условия злополука или в случай на покритие по смисъла на т.81;
12.11.1. За лица над 70 години денталната помощ е изключен риск, като застрахователят не дължи обезщетение включително за случаите, посочени в т.81;
12.12. Слънчево изгаряне, освен ако не е договорено друго;
12.13. Изгаряне от кварцови лампи и солариуми, приложение на козметични средства и процедури, козметична или ефективна хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии;
12.14. Психични заболявания или депресии, включително ако те са в резултат на настъпила злополука или акутно заболяване, лечение чрез психоанализа, психотерапия и други подобни, както и лечение на алкохолизъм и наркомания;
12.15. Разходи за лечение и контролни прегледи, които не са наложителни и не представляват спешна медицинска помощ и могат да бъдат проведени при завръщане на Застрахования на територията на Република България или страната, в която живее или има гражданство;
12.16. Разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като самостоятелна стая, радио, телевизор;
12.17. Разходи за ваксиниране и имунизация;
12.18. Разходи за протези, импланти, коригиращи и помощни устройства или оборудване, очила, лещи, патерици, изкуствени крайници и т.н;
12.19. Събития, умишлено причинени от Застрахования;
12.20. Извършване или опит за извършване от страна на Застрахования на престъпление от общ характер, включително злополука, настъпила при задържане на Застрахования от органите на властта, или докато същия се намира в следствен арест или затвор;
12.21. Изпълнение на смъртна присъда над Застрахования;
12.22. Самоубийство или опит за самоубийство на Застрахования;
12.23. Сбиване, самонараняване или излагане на опасност, освен в случаите на самоотбрана, спасяване на човешки живот или имущество;
12.24. Война, агресия, революция, въстание, преврат, граждански размирици, военни и терористични действия, освен ако не са обект на допълнително договаряне;
12.25. Радиация, атомни и ядрени експлозии, замърсяване на околната среда, освен ако не са обект на допълнително договаряне;
12.26. Преднамерени действия от страна на заинтересовано (ползващо) лице. Ако има няколко ползващи лица, това важи само за дела на извършителя;
12.27. Участия в ловни излети, организирани спортни състезания и/или тренировки, освен ако не е договорено друго;
12.28. Управление на МПС от Застрахования с нередовни документи;
12.29. Прегледи и лечение на неуточнена диагностично от лекар болест, лечение или медицински грижи, проведени от член на семейството, самолечение, услуги и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники, физиотерапия и други подобни;
12.30. Трансплантация на органи и тъкани;
12.31. Лечение на злокачествени и доброкачествени образувания;
12.32. Кражба или загуба на валута, пари, бижута, чекове, пощенски марки, кредитни, дебитни и всякакви други банкови карти, билети за пътуване, ваучери, паспорти, ръкописи, планове, чертежи, проекти, счетоводни книги, тръжни книжа и други ценни книжа, вещи, които не могат да се третират като личен багаж.
12.33. Загуба или забавяне на багаж, който е задържан, конфискуван или основателно унищожен от митническите и полицейски власти;
12.34. Глоби, неустойки, лихви и други санкциониращи плащания, наложени на Застрахования;
12.35. Отговорност, произтичаща от собственост или ползване от или от името на Застрахования на какъвто и да е самолет, плавателен съд, летателен апарат, моторно превозно средство, друга вещ, чието съхранение и/или използване се извършва при спазване на специални изисквания за безопасност, или животно, за които Застрахованият отговаря.
VІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
13. Застрахователната сума е в евро или щатски долари и се определя по избор на Застраховащия.
14. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит по съответния риск, независимо от броя на настъпилите застрахователни събития в срока на действие на застраховката.
15. За лица над 70 години, Застрахователят покрива медицински разноски вследствие акутно заболяване с лимит до 5000 евро или щатски долари, независимо от размера на избраната застрахователна сума по т.10.1. и 10.2.
16. Лимитът на отговорност за спешна дентална помощ е 350 евро или щатски долари общо за всички събития в рамките на срока на застрахователната полица.
17.  При изплащане на обезщетение, застрахователната сума по съответния застрахователен риск се намалява  (автоматично) със сумата на обезщетението.
18. В случай, че към датата на настъпва не на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи рисковете по т.10.1, т.10.2, т.10.3 и т.11.1, Застрахователят е длъжен да плати дял от дължимото обезщететение, пропорционален на дела на лимита на отговорност по застрахователната полица, в общия размер на лимита на отговорност по всички застраховки, покриващи съответния риск.
19. По риска “Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука”,
Застрахователят изплаща съответното обезщетение в пълен размер, съгласно условията на сключената застрахователна полица, независимо от броя на действащите към момента на събитието застраховки, покриващи същият риск.
VІІ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ
20. Застрахователната премия се изчислява в зависимост от включените в полицата застрахователни рискове, застрахователните суми, срока на застраховката и други съществени за оценката на риска обстоятелства и се определя по действащата към момента на сключване на застраховката тарифа на Застрахователя, към която се начислява дължимият данък съгласно Закон за данък върху застрахователните премии.
21. При изчисление на застрахователната премия се прилагат завишения в зависимост от възрастта на Застрахования, за пребиваване в чужбина свързано с работа, за упражняване на спортове – аматьорски или професионално, състезания и тренировки, както и за покритие на изключени съгласно Общите условия рискове.
22. Застрахователната премия се начислява в евро или щатски долари и се заплаща в лева, по фиксинга на БНБ за деня на сключване на застраховката.
23. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователната полица, освен ако не е договорено друго. В случаите, когато е уговорено разсрочено плащане, при неплащане на вноска от разсрочената застрахователна премия, Застрахователят прекратява застраховката.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ, НАЧАЛО И КРАЙ НА ЗАСТРАХОВКАТА
24. Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица, неразделна част от която са Общите условия на застраховката, допълнителни споразумения (добавъци и анекси), списък на застрахованите лица (при групови полици) и други писмени договорености между страните, ако има такива.
25. Общите условия на Застрахователя обвързват Застрахования, ако са му били предадени при сключването на застраховката и той е заявил писмено, че ги приема.
26. Застраховката се сключва преди началото на пътуването, при условие че Застрахованият се намира на територията на България или страната на постоянното му местожителство (в случай, че е различна от България). Полица, сключена при неспазване на тези условия е невалидна.
27. Сключване на полица след началото на пътуването, когато Застрахованият вече е в чужбина, е допустимо, при условие, че лицето има действаща полица по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ в ЗАД „Армеец“ и не е налице прекъсване на покритието, и няма настъпило застрахователно събитие.
28. По настоящите Общи условия се сключват групови или индивидуални застраховки.
29. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на раждане), както и друга информация, която според Застрахователя има значение за оценка на риска по застраховката.
29.1. При групови застраховки, към полицата задължително се прилага поименен списък на застрахованите лица.
30. Застраховката влиза в сила след подписване на полицата от двете страни, при условие, че е наличен застрахователен интерес и е платена застрахователната премия, съгласно договореното.
31. Застраховката се сключва за срока, посочен в полицата и влиза в сила от 00.00 часа на деня посочен за начало, и е валидна до 24.00 часа на деня, посочен за край в полицата.
32. Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година, в зависимост от продължителността на пътуването (пребиваването) на Застрахования извън територията на Р България.
33. При многократни командировки и специализации в чужбина може да се сключи Мултитрип застраховка.
34. Мултитрип полицата се сключва при многократни пътувания във връзка с командировки и специализации в чужбина за срок една година, като застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на до 30 дни, 60 дни или 90 дни, считано от датата на пресичане на границата на Р България до датата на пресичане на границата при завръщане. Напускането и завръщането в страната се доказва с командировачна заповед.
ІХ. ПРОМЕНИ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
35. Ако през периода на действие на полицата застрахователния риск значително се увеличи или намали, всяка от страните може да иска съответно увеличение или намаление на застрахователната премия или прекратяване на полицата.
36. Застрахователят има право да прекрати застраховката, когато има извършена измама от страна на Застраховащия.
37. Застрахователната полица се прекратява с изтичането на срока, за който е сключена.
38. Застрахователната полица се прекратява предсрочно при изчерпване на договорения лимит на отговорност в резултат на изплатени или предстоящи за изплащане обезщетения и суми.
39. Застрахователната полица може да бъде прекратена по искане на Застраховащия или Застрахования.
40. При прекратяване на застраховката преди полицата да е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия/ния платената застрахователна премия, намалена с 50% за административни разноски.
41. Когато застраховката е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия частта от застрахователната премия за неизтеклия срок, намалена с 50% за административни разноски.
41.1. Задължително условие за възстановяване на суми по т.41 е полицата да е сключена за срок по-дълъг от един месец.
41.2. Прекратяване на застраховката по т.41. се допуска само при условие, че през използвания срок на застраховката не е настъпило застрахователно събитие със Застрахования, по което същият да е ползвал правата си по застрахователната полица и Застрахователят не е изплащал и не предстои да изплаща застрахователни обезщетения или суми.
41.3. Застраховащият е длъжен писмено да заяви искането си за прекратяване на застрахователната полица, като в случаите по т.41 премията за неизползвания срок на застраховката се изчислява, считано от датата на писменото уведомяване на Застрахователя.
41.4. Размерът на сторно премията се изчислява, като от сумата на начислената по полицата премия, се приспадне премията за изтеклия до деня на заявлението за прекратяване на полицата период, изчислена по тарифата за този срок.
42. При прекратяване на Мултитрип застраховка, преди полицата да е влязла в сила, Застрахователят възстановява на Застраховащия платената застрахователна премия, намалена с 50% за административни разноски.
43. При застраховки, сключени по вариант Мултитрип, когато полицата е влязла в сила, застрахователна премия не се връща, независимо какъв срок от застраховката е изтекъл.
Х. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПРЕЗ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА
44. Задължения на Застраховащия/Застрахования:
44.1. Незабавно писмено да уведоми Застрахователя за промяна на посочения в застрахователната полица адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя, съобщенията изпратени от него на адреса на Застраховащия/Застрахования, обявен в застрахователната полица, се смятат за връчени и получени от Застраховащия/Застрахования с всички предвидени в закона или полицата правни последици.
44.2. В случай на застрахователно събитие да уведоми Асистанс компанията в срок и да изпълни всички указания дадени им от нея.
44.3. Да предостави на Застрахователя при поискване, пълна информация за настъпилото събитие и да съдейства за изясняване на обстоятелствата и фактите, касаещи застрахователното събитие.
45. Задължения на Застрахователя:
45.1. Преди сключването на застраховката да предостави на Застраховащия/Застрахования информация в подходяща писмена форма за фирмата (точното наименование) и правноорганизационната му форма; за седалището, адреса на управление на Застрахователя, както и на клона, посредством който се сключва застраховката; процедурите за уреждане на спорове между страните по застрахователната полица, съгласно вътрешните правила на Застрахователя, без да се засяга правото на иск по съдебен ред; приложимият закон към полицата, когато страните нямат право на свободен избор на приложимо право, съответно предлаганият от Застрахователя приложим закон, когато страните имат право на свободен избор.
45.1.1. Когато застрахователната полица се сключва чрез застрахователен брокер или застрахователен агент, информацията по т.45.1 се предоставя от тях.
45.2. Да даде на Застраховащия/Застрахования Общите условия по застраховката, преди сключването на застрахователната полица.
45.3. При изменение или замяна на Общите условия с нови, по време на действието на застрахователната полица, да даде на Застраховащия/Застрахования измененията или новите условия. Изменения и нови условия имат сила за Застраховащия/Застрахования само ако писмено ги е потвърдил.
46. При настъпване на застрахователно събитие или на определените в полицата условия Застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума, частта от нея или застрахователното обезщетение, определени в застрахователната полица.